Pirkimo sąlygos

 

Bendrosios nuostatos

 Šios prekių/paslaugų pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau „Taisyklės“), Pirkėjui su jomis sutikus (susipažinus su Taisyklėmis bei pažymėjus varnelę prie teiginio „Susipažinau su „www.upup.lt“ taisyklėmis ir su jomis sutinku“), yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių/paslaugų įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių/paslaugų pirkimu – pardavimu „www.upup.lt“ internetinėje parduotuvėje susijusios nuostatos.

 Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Apie bet kokius pakeitimus, taisymus ar papildymus prisiregistravęs Pirkėjas bus informuojamas prisijungimo nurodytu elektroniniu paštu ir, norėdamas įsigyti prekių/paslaugų šioje internetinėje parduotuvėje, privalės iš naujo sutikti su pakeistomis Taisyklėmis.

 Pirkti mūsų elektroninėje parduotuvėje turi teisę:

 veiksnūs fiziniai asmenys, t. y. asmenys, sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;

 nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis;

 juridiniai asmenys;

 visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.

 Asmens duomenų apsauga

 Bet kokiai informacijai, kuri yra susijusi su asmens duomenimis ir kuri yra užregisruojama internetinėje parduotuvėje „www.upup.lt“, taikoma Pardavėjo asmens duomenų apsaugos politika, kurios sąlygos detalizuojamos tinklapyje esančiose „Taisyklėse dėl asmens duomenų apsaugos“.

 Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo momentas

 Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą (as) prekę(es) ir/arba paslaugą(as) ir  suformavęs prekių krepšelį, paspaudžia nuorodą „Apmokėti“.

 Kiekviena tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta pirkimo – pardavimo sąskaita yra registruojama ir saugoma apmokėjimo sistemos www.stripe.com duomenų bazėje.

 Pirkėjo teisės

 Pirkėjas turi teisę pirkti prekes/paslaugas „www.upup.lt“ internetinėje parduotuvėje šių Taisyklių ir internetinės parduotuvės nustatyta tvarka.

 

 Pirkėjo įsipareigojimai

 Pirkėjas privalo sumokėti už prekes/paslaugas ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.

 Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

 Pirkėjas, naudodamasis „www.upup.lt” internetine parduotuve, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų internetinėje parduotuvėje bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

Pirkėjas apmokėdamas paslaugas puslapyje www.upup.lt sutinka automatiniam paslaugų pratęsimui. Įsigijus 1 mėn. narystę, sistema automatiškai po 30d. pratęs pirkėjo narystę. Įsigijus 3 mėn. narystę, ji bus automatiškai pratęsta po 90d. Įsigijus 2 mėn narystę, ji bus pratęsta po 365d.

 Narystės puslapyje "www.upup.lt" bus pratęsiamos tol, kol Pirkėjas nenutrauks narystės. 

Kaip nutraukti narystę "www.upup.lt" puslapyje:

1. Paspauskite www.upup.lt ir prisijunkite prie savo paskyros

2. Dešiniajame viršutiniame kampe paspauskite paspauskite ant rutulio ir pasirodžiusiame meniu pasirinkite "Settings"

3. Pasirinkite "Billing info" ir atsidariusiame lange spauskite raudoną mygtuką "Cancel"

Šią intrukaciją taip pat galima surasti pagrindiniame puslapyje www.upup.lt apačioje (D.U.K. skiltyje).

 Pardavėjo teisės

 Pardavėjas turi teisę savo nuožiūra nustatyti minimalų prekių krepšelio dydį, t.y. minimalią sumą, kurią pasiekus bus vykdomas Pirkėjo užsakymas. Šios sumos dydis matomas peržiūrint prekių krepšelį.

 Jei Pirkėjas bando pakenkti internetinio prekybos centro darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti jam galimybę naudotis internetiniu prekybos centru arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.

 Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti internetinio prekybos centro veiklą, apie tai iš anksto nepranešę Pirkėjui.

 Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, pasirinkęs Taisyklių 8.2.1. ar 8.2.2. punktuose numatytus apmokėjimo būdus, nesumoka už prekes per 3 (tris) darbo dienas.

 Pardavėjo įsipareigojimai

 Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir internetiniame prekybos centre nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis „www.upup.lt” internetinės parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

 Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą internetinio prekybos centro registracijos formoje, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose ir „Taisyklėse dėl asmens duomenų apsaugos“ nustatytus atvejus.

 

 Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai

 Prekių/paslaugų kainos internetiniame prekybos centre ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais su PVM.

 Pirkėjas atsiskaito už prekes ar paslaugas keliais būdais:

Apmokėjimas banko kortele per Stripe sistemą

Apmokėjimas per Paysera sistemą

 

 Prekių grąžinimas ir keitimas

 Pinigai už narystę, garso ar vaizdo turinį nėra grąžinami

 

 Intelektinės nuosavybės apsauga

 Visas Pardavėjo interneto svetainėje www.upup.lt (toliau „Tinklapis“) esantis turinys, pavyzdžiui, grafiniai elementai, prekių ženklai, logotipai, piktogramos, išeities kodai, tekstai, nuotraukos, garso ir vaizdo įrašai, kiti autorių teisių objektai (toliau „Turinys“), priklauso išimtinai Pardavėjui nuosavybės teise arba yra Pardavėjo teisėtai naudojami trečiųjų asmenų Pardavėjui suteiktų teisių pagrindu. Dėl bet kokio Turinio ar atskirų jo elementų panaudojimo neturint tam atskiro rašytinio Pardavėjo sutikimo Pardavėjas gali būti privestas ginti savo teises teisminiu keliu ir reikalauti patirtų tiesioginių ir netiesioginių nuostolių atlyginimo.

 Pardavėjas Pirkėjui, įsigyjančiam prekes ar paslaugas iš Pardavėjo, nesuteikia jokių teisių į Pardavėjui priklausančius ar Pardavėjo teisėtai naudojamus trečiųjų asmenų intelektinės nuosavybės objektus, sudarančius prekių turinį, ar intelektinės nuosavybės objektus, susijusius su Pardavėjo teikiamomis paslaugomis Pirkėjui (pavyzdžiui, sudarančius Pirkėjui suteikiamos spausdintos ar skaitmeninės edukacinės medžiagos turinį) (toliau „Intelektinės nuosavybės objektai“), t. y. Pirkėjui nesuteikiamos teisės į prekių ženklus, duomenų bazes, dizaino sprendimus, išvestinius kūrinius, komercines, gamybines ir profesines paslaptis, know-how, taip pat nesuteikiamos jokios autorių turtinės ar neturtinės teisės į jokius autorių teisių objektus, įskaitant, bet neapsiribojant, nuotraukas, audiovizualinius kūrinius, grafikus, plakatus, skelbimus, bet kokius spausdintus ar skaitmeninius leidinius, pristatymus, mokymus, seminarus, konferencijas ir kitokius renginius (neatsižvelgiant į tai, ar jie vyksta internetu ar tiesiogiai), jų struktūrą, turinį, organizavimo, vedimo, audiovizualinius ar dizaino sprendimus ir kitus bet kokia forma išreikštus kūrinius ar jų dalis.

 Pirkėjui, įsigijusiam prekes ar paslaugas iš Pardavėjo suteikiama teisė naudoti šias prekes ar su įsigytomis paslaugomis susijusią spausdintą ar skaitmeninę medžiagą pagal jos paskirtį asmeniniais edukaciniais tikslais. Tai reiškia, kad Pirkėjas neturi teisės savarankiškai ar pasitelkdamas trečiuosius asmenis atgaminti, perdirbti, modifikuoti, keisti, platinti, transliuoti ir ar bet kokiu kitu būdu naudoti Intelektinės nuosavybės objektus komerciniais tikslais.

 Šioje Sutarties dalyje aptarta pareiga gerbti ir saugoti Intelektinės nuosavybės objektus galioja neterminuotai. Pirkėjas patvirtina, kad jis supranta, jog šiame punkte aptartos sąlygos, susijusios su intelektinės nuosavybės apsauga, išlieka galioti net ir po Sutarties nutraukimo.

 

 Atsakomybė

 Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia registracijos formoje tikslių duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.

 Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šia internetine parduotuve.

 Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei „www.upup.lt“ teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie internetinio prekybos centro naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.

 Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

 Jei Pardavėjo internetinėje parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.

 Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius

 

 

Pardavėjo taikomos rinkodaros priemonės

 Pardavėjas savo nuožiūra gali inicijuoti „www.upup.lt” internetinėje parduotuvėje įvairias akcijas.

 Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti.

 Apsikeitimas informacija

 Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu arba tel. numeriu.

 Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo internetinio prekybos centro skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

 Baigiamosios nuostatos

 Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais.

 Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.

 Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.